На кафедрі ортопедичної стоматології навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти II, ІІІ, ІV, V курсів. Знання з ортопедичної стоматології студенти здобувають на двох мовах: українськiй та англiйськiй. Тут вони вивчають ортопедичну стоматологію з курсом пропедевтики, працюють, як на фантомах, так і з ортопедичними пацієнтами, освоюють мануальні навички по виготовленню різних ортопедичних конструкцій.

Навчально-методична робота кафедри побудована з урахуванням навчальних планів, затверджених МОЗ України, наскрізної програми навчання студентів та кваліфікаційної характеристики лікаря-стоматолога-ортопеда.

Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється за рахунок розроблених на кафедрі методичних рекомендацій для викладачів та студентів для роботи в навчальний та позанавчальний час. Методичні розробки видані друкарським способом українською та англійською мовами.

Кафедра працює на практично-орієнтованій системі навчання. Даний метод є новiтнiм і прогресивним при пiдготовці фахівців у галузі медицини та стоматології, сприяє засвоєнню основних та найсучаснiших методiв дiагностики захворювань та принципiв лiкування хворих уже на етапі засвоєння базових теоретичних знань. Пiдготовка студентiв передбачає також навчання за стрічковою системою навчання студентів ІІ-ІІІ курсів та системою єдиного робочого дня для студентів ІV-V курсів. Кафедра забезпечена навчальними класами, клінічними залами та зубо-технічною лабораторією. Потужна матеріальна база, сучасне стоматологічне оснащення, забезпечення новим обладнанням і приладами для належним чином устатковує навчальний процес.

Онлайн відеотрансляція Міжнародного Конгресу "Dentsply Sirona World 2017" для студентів стоматологічного факультету на базі кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"(2017 рік)

Онлайн відеотрансляція конференції з ендодонтії від "Dentsply Sirona" на базі кафедри ортопедичної стоматології "Оновлена концепція ENDO 2018" для студентів стоматологічного факультету (2018 рік)

Всі лабораторні аспекти виготовлення тих чи інших ортопедичних конструкцій зубних протезів для студентів ІІ-ІV курсів згідно тематики практичних занять пояснює та демонструє висококваліфікований лаборант із зубо-технічною освітою в оснащеній лабораторії кафедри.

Лаборант Тераз В. М. проводить розбір лабораторних аспектів протезування (2018 рік)

Професорсько-викладацький склад кафедри допомагає студентам оволодіти базовими знаннями і практичними навичками з ортопедичної стоматології.

Відповідно до затвердженої концепції розвитку ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» на кафедрі впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об'єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов'язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту. Метою навчання є підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Сучасна освіта все більше спирається на теорію педагогічних вимірювань, упроваджуються нові педагогічні технології, в тому числі й інформаційні. Саме тому на базі стоматологічного центру створено комп`ютерний клас з достатньою кількістю техніки для того, щоб студенти, які навчаються на кафедрі мали можливість оволодіти додатковими знаннями за допомогою всесвітньої мережі «інтернет».

На основі рішення Вченої ради університету від 25.12.2012р. про створення та впровадження навчального програмного забезпечення для кафедр університету, кафедрою ортопедичної стоматології спільно з відділом віртуальних навчальних програм було створено віртуальну навчальну програму «Лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів на основі оксиду цирконію» для використання студентами у навчально-практичній роботі.

Віртуальна навчальна програма «Лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів на основі оксиду цирконію»

(2012 рік)

З метою профілізації навчання на кафедрі ортопедичної стоматології використовуються традиційні та нетрадиційні методи навчання та контролю знань студентів. Методами навчання студентів є СНТ, НДР студентів, студентська олімпіада, спрямовані на гнучке логічне мислення студентів.

Крім того, написання студентами історії хвороби ортопедичного хворого та проходження виробничої практики дає можливість, з одного боку, проаналізувати набуті теоретичні знання та практичні навички, а викладачу – виявити недоліки у викладанні теоретичного та практичного розділів та провести їх своєчасну корекцію під час проведення субординатури. Проте яким би дієвим не було навчання на кафедрі, воно потребує контролю.

Як контролюючі засоби використовується тестовий комп'ютерний контроль, проблемні ситуаційні завдання, тести ліцензійного іспиту "Крок 2. Стоматологія", ситуаційні завдання під час державних іспитів.

Така методика дозволяє в цілому проаналізувати поступовий процес навчання, проконтролювати його, провести корекцію з метою виховання кваліфікованого спеціаліста.