Наукові публікації доц. Бойків А. Б.

1. Авдеев, А.В., Бойкив, Аносов С.Н., Абикенов Т.М. Использование нимесила в стоматологической практике // Актуальные вопросы клинической медицины: Тез. мат-лов научн.-практ. конф.-ии.- Караганда,2002.- С.5.
2. Авдеев, А.В., Бойкив А.Б, Атагулова Г.Ж., Дударь Е.В. Клинико-иммунологические методы исследования и особенности хирургического метода лечения больных с хроническими гайморитами // Актуальные вопросы клинической медицины: Тез. мат-лов научн.-практ. конф.-ии. - Караганда, 2002.- С.6.
3. Збірник тестових завдань з патологічної фізіології для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» Фармація / М.Р. Хара, С.В. Дзиґа, А.Б. Бойків. Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 32 с.
4. Збірник тестових завдань з патологічної фізіології для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» Загальна лікарська підготовка / В.В. Файфура, Ю.І. Бондаренко, М.Р. Хара, А.Б. Бойків. Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 70 с.
5. Денефіль О.В., Авдєєв О.В., Бойків А.Б., Гапало О.Г. Вивчення рівня депресії у студентів // Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- С. 23–24.
6. Авдєєв О.В., Бойків А.Б., Гапало О.Г. Підготовка фахівців у вищих медичних закладах // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”. Том 28. Медицина.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.- С. 36-37.
7. Розповсюдженість карієсу у студентів стоматологічного факультету / Е. Оконський, О. Авдєєв, А. Бойків [та ін.] // Х міжнародний конгрес студентів та молодих учених 11-13 травня 2006 р. : мат. конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – С. 158.
8. Бойків А. Б. Гуморальний імунітет у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції / А. Б. Бойків // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского. – 2006. – Т. 142, Ч. 3. – С. 204.
9. Авдєєв О. В., Бойків А.Б. Основні напрямки стоматологічної освіти у Австрії / Медична освіта. – 2006, №5. – С.25–30.
10. Авдєєв О. В., Бойків А.Б. Стоматологічна освіта у Австрії Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір, 15-16 травня 2006 р. : мат. навч.-наук. конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006.- С. 23–24.
11. Авдєєв О. В., Бойків А.Б., Кіналь Л. ПОЛ та АОС у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіотоксичної дози адреналіну. ХІ ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ 10-12 трав. 2007 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 209.
12. Бойків А. Б. Активність трансаміназ у сироватці крові піддослідних груп тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції / А. Б. Бойків, І. Р Мисула // Медична хімія. – 2007. – Т. 9, № 2. – С. 38-41.
13. Бойків А. Б. Стан перекисного окиснення ліпідів та активність антиокиснювальної системи у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіотоксичної дози адреналіну / А. Б. Бойків // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 3. – С. 74-77.
14. Бойків А. ПОЛ та АОС у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіотоксичної дози адреналіну / А. Бойків, О. Авдєєв, Л. Кіналь // XI ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, 10-12 трав. 2007 : збірник матеріалів конгресу. – Тернопіль, 2007. – С. 209.
15. Мисула І. Р. Зміни активності АлАТ і АсАТ в крові щурів з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції / І. Р. Мисула, А. Б. Бойків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 8 черв. 2007 : матеріали конф. – Тернопіль, 2007. – С. 144-145.
16. Авдєєв О. В. Пробіотики і пародонтит / О.В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Нові технології в стоматології : наук. практ. конф. 24 жовтня 2008 р. : тези конф. – Тернопіль, 2008. – С. 55–56.
17. Бойків А. Б. Зміни гуморального імунітету у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції / А. Б. Бойків // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 3. – С. 60-63.
18. Бойків А. Б. Стан ендогенної інтоксикації у тварин з різним типом запальної реакції при адреналіновій міокардіопатії / А. Б. Бойків // Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 3. – С. 87-91.
19. Мисула І. Р. Морфологічні зміни серцевого м’яза щурів при гіпоергічному та гіперергічному перебігу адреналінової міокардіопатії в експерименті / І. Р. Мисула, А. Б. Бойків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1(8) – С. 47-50.
20. Бойків А. Б. Ультраструктурні зміни міокарда щурів при гіпоергічному та гіперергічному перебігу адреналінової міокардіопатії в експерименті / А. Б. Бойків // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2, Ч. ІІ. – С. 15-20.
21. Бойків А. Б. Відносний об’єм уражених кардіоміоцитів шлуночків серця білих щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіотоксичної дози адреналіну/ А. Б. Бойків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 113.
22. Авдєєв О. В., Бойків А.Б. Кем был профессор Карабелли. История стоматологии : ІІ Всеросс. Конф. с межд. уч. : зб. мат. конф. / под ред. К. А. Пашкова/. – М. : МГМСУ, 2008. – С. 5–6.
23. Авдєєв О. В., Бойків А.Б., Гутор Н.С. Щоденник виробничої практики студента з терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань. Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.- 55 с.
24. Авдєєв О. В., Бойків А.Б. Основні напрямки розвитку стоматологічної освіти // Медична освіта. – 2008, № 1. – С.15–17.
25. Бойків А. Б. Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах запальної реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. мед. наук : спец. 14.03.04 „Патологічна фізіологія” / А. Б. Бойків. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
26. Авдєєв О. В. Гуморальний імунітет у експериментальних тварин при зміненій реактивності / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Актуальні питання стоматології сьогодення : наук.-практ. конф. 19 листопада 2010 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2010. – С. 141–142.
27. Бойків А.Б. Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з пропедевтики ортопедичної стоматології / А. Б. Бойків // Медична освіта. – 2011, № 1. – С. 55-58.
28. Авдєєв О. В. Профілактика захворювань пародонта та діагностика метаболічних змін в кістковій тканині у дітей / О. В. Авдєєв, А.Б. Бойків // Інноваційні технології в стоматології : наук.-практ. конф. 21 жовтня 2011 р. : збірн. мат. конф.– Тернопіль, 2011. – С. 21–22.
29. Авдєєв О. В. Стан ендогенної інтоксикації у тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 126–129.
30. Авдєєв О.В. Динаміка перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пародонті в експерименті / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Вісник стоматології (спецвипуск). – 2012. – № 6 (79). – С. 2–4.
31. Бойків А. Б. Стан мембраноруйнівних процесів у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кордіотоксичної дози адреналіну / А. Б. Бойків // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 38-39.
32. Бойків А. Б. Кількісні зміни лейкоцитів при розвитку адреналінової міокардіопатії за різних типів запальної реакції / А. Б. Бойків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 22-25.
33. Бойків А. Б. Стан мембрано-руйнівних процесів у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіо-токсичної дози адреналіну / А. Б. Бойків // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 38-39.
34. Бойків А. Б. Кількісні зміни лейкоцитів при розвитку адреналінової міокардіопатії за різних типів запальної реакції / А. Б. Бойків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 22-25.
35. Авдєєв О.В. Динаміка перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи у пародонті в експерименті / О.В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Вісник стоматології (спецвипуск). – 2012. – № 6 (79). – С. 2–4.
36. Бойків А. Б. Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності / А. Б. Бойків // Медична хімія. – 2014, № 3. – С. 55-59.
37. Гутор Н.С. Психологічні особливості та науково-дослідна компетентність у формуванні майбутніх лікарів-стоматологів / Н. С. Гутор, А. Б. Бойків // Медична освіта. – 2014, № 3 (63). – С. 138-139.
38. Авдєєв О. В. Оптимізація діагностики та терапії запальних ускладнень при ортодонтичному лікуванні / О. В. Авдєєв, А.Б. Бойків, Р. О. Авдєєва // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 101.
39. Авдєєва Р.О. Морфологічні зміни тканин пародонта в експерименті / Р. О. Авдєєва, А. Б. Бойків, О. В. Авдєєв // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : VІI наук.-практ. конф. 30 жовтня - 31 жовтня 2014 року : мат. конф. у журн. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 218.
40. Авдєєв О. В. Зміни гуморального імунітету в експериментальних тварин за зміненої реактивності організму / О. В. Авдєєв, А. Б. Бойків // Досягнення науки і практики в стоматології : наук.-практ. конф. в рамках VI (XIII) з’їзду асоціації стоматологів України : мат-ли конф. – Інновації в стоматології. – 2014. – № 3. – С. 146.
41. Гребеник М. В., Черкашин С.І., Авдєєв О. В., Бойків А. Б. Журнал обліку роботи лікаря-інтерна за фахом «Стоматологія». Тернопіль : «Укрмедкнига», 2014. – 82 с.
42. Авдєєв О. В. Вплив лікувально-профілактичних заходів на показники ротової рідини та клінічний стан тканин пародонта у дітей 6-7 років, хворих на гінгівіт / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Клінічна стоматологія. – 2017. – № 1. – С. 32-38.
43. Авдєєв О. В. Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей з гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С. 102-105.
44. Авдєєв О. В. Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів при хронічному катаральному гінгівіті / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Клінічна стоматологія. – 2017. – № 2. – С. 48-53.
45. Авдєєв О. В. Показники антиоксидантного захисту ротової рідини дітей 6-7 років, хворих на гінгівіт / О. В. Авдєєв, Ю. К. Змарко, А. Б. Бойків, Р. О. Древніцька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. конф. 14 червня 2017 р. : збірн. мат. конф. – Тернопіль, 2017.

Comments